Semalt, Google Analytics spamyny blokirlemek we aýyrmak üçin gollanma paýlaşýar

Analitik spam täze mesele däl, ýöne soňky döwürde öňküsinden has howply boldy. Bu ýerde Semaltyň öňdebaryjy hünärmeni Lisa Mitçel Google Analytics spamyny blokirlemegiň we aýyrmagyň käbir usullaryny düşündirmekçi. Şeýle hem, sahypalaryňyza nähili täsir edýändigi barada düşünje alarsyňyz.

Ilki bilen bilmeli zadyňyz, analitik spamyň dürli görnüşlerde bolmagy: arwah spamy we bot spamy. Bu görnüşleriň ikisi-de Google analitikasyna ep-esli derejede täsir edýär. Şonuň üçin olar bilen iş salyşmagyň usuly başgaça bolmaly we esasy ünsüňizi nädip aýyrmalydygyna üns bermeli.

Bot spam näme?

Bot trafigi ýa-da bot spam, garaşyşyňyzdan has ýygy we howply. Soňky aýlarda pes hilli traffik sebäpli iki milliarddan gowrak web sahypasyna ýokaşdy. Botlaryň hemmesi howply ýa-da erbet däl. Google, Bing we beýleki uly gözleg motorlary web sahypalarynda mazmuny gözlemek we indeksirlemek meselesinde gözleg botlaryna baglydyr. SEMrush, Pinterest ýaly täjirçilik gözlegçiler, FeedBurner, Twitter ýaly iýmit alyjylar, şeýle hem WordPress, Uptime Robot ýaly gözegçilik botlary we gözegçilik botlary bilen bilelikde gitmek gowy. Youröne sahypaňyzy ep-esli derejede zaýalaýan spam botlaryndan dynmak üçin eliňizden gelenini etmeli.

Spam botlary ýa-da gözleg spam, mazmunyňyzy we maglumatlaryňyzy ogurlamak, serweriň jakasy, teswirleriň spamy, balykçy hüjümleri we DDoS hüjümleri ýaly dürli meseleleri awtomatlaşdyrmak üçin döredilen programmalar. Olar haker gurallary, özüni görkezýänler, spamerler we gyryjylar ýaly dürli kategoriýalara bölünýärler. Özüni görkezýänler, howpsuzlyk çäreleriňizden aýlanyp geçmek üçin ýalan şahsyýetleri ulanýanlardyr. DDoS hüjümlerini ýerleşdirmek üçin ulanylýar. Ikinji görnüş, dürli zyýanly programma üpjünçiligini we wiruslary ýaýratmak üçin ulanylýan haker guralydyr. Iki ýyl ozal Google bu mesele sebäpli 200 göterim web sahypasynyň döwülendigini öňe sürdi. Gyryjylar web mazmunyny we maglumatlary ogurlamak üçin giňden ulanylýar. Köplenç ogurlanan makalalar beýleki domenlerde we forumlarda gaýtadan çap edilýär. Spamerler fişing baglanyşyklary we teswirler görnüşinde mahabat mazmunyny ýaýratmak üçin botlardan peýdalanýarlar.

Botlary we spamy blokirlemegiň we aýyrmagyň dürli ýollary bar. Olaryň käbiri aşakda ara alnyp maslahatlaşyldy.

Awtomatiki bot / möý süzgüç aýratynlygy

Bu aýratynlyk Google tarapyndan birnäçe aý ozal girizilipdi. Näbelli IP adreslerinden gelýän traffigi barlamaga we blokirlemäge mümkinçilik berýär. Bu görnüş bilen möýlerden we botlardan aňsatlyk bilen dynyp bilersiňiz. IAB / ABC International Spider & Bots sanawlarynda süzgüç döredip bilersiňiz. Awtomatiki süzgüçler, bot spamyna garşy iň güýçli gorag, sebäbi eýýäm dürli saýtlardan peýdalanyldy. Durmuşa geçirmek aňsat we ajaýyp netijeleri berýär.

Botlary blokirläň .htaccess

Başga bir usul .htaccess faýllaryny ulanyp botlary blokirlemekdir. Bu awtomatik süzgüç aýratynlygy, Google Analytics-e girýän botlary aýyrmaga kömek edýär. Botlaryň gelmeginiň öňüni alýar, ýöne web sahypaňyz üçin hemişelik çözgüt bolup bilmez. Bu ýerde berlen çözgütler barada haýsydyr bir bulaşyklyk ýa-da sorag bar bolsa, aşakdaky teswir bölümi arkaly biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

send email